Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi 3-6 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Bilecik Pazaryeri hem 3-6 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

3-6 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURS

3-6 YAŞ BABA DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

3-6 YAŞ

BABA DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

KAZANIM

TEMALAR

 

SAYISI

TANIŞMA VE BABANIN ROLÜ


 

8

6

6


 

AİLE TUTUMLARI I


 

DİNLEME VE ANLATMA


 

AİLE TUTUMLARI II: DEMOKRATİK İLİŞKİ VE EMPATİ


 

8

8

9

9


 

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME


 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM


 

ZİHİNSEL GELİŞİM


 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU İLE İLİŞKİLER VE İLKÖĞRETİME HAZIRLIK

8

8

6

5

8

7

7

5

108


 

BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

ÇOCUKLA ZAMAN GEÇİRMEK VE OYUN

YAŞAM ZORLUKLARI VE BABA

ÇOCUĞUN SORUMLULUK KAZANMASI

SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM

ANNE TOPLANTISI I

ANNE TOPLANTISI II

Toplam

3-6 Yaş

TEMALAR

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMA

1

TANIŞMA VE

BABANIN

ROLÜ

1.Baba Destek Programı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.

2.Grup üyeleri ile tanışır ve ortama ısınır.

3.Grup ve oturum kurallarını bilir.

4.Programdan beklentilerini ifade eder.

5.Toplumun, eşin, çocuğun ve kendisinin babadan beklentilerini fark eder.

6.Biyolojik ve toplumsal cinsiyetin ne olduğunu bilir.

7.Babaların, çocuklar üzerindeki etkisini fark eder.

8. Çocuğun koruyucu bir çevreye sahip olma ihtiyacını bilir.

*Eşini Tanıt *Babadan Beklentiler *Nasıl Erkek, Nasıl Baba Olduk?

*Kontrat

*Babaları Hatırlama *Birlikte Zaman Geçirmek

Katılımcıların programın içeriği ile programın uygulama koşulları hakkında bilgilenmeleri sağlanır.

2

AİLE

TUTUMLARI I

1.Çocuğun, çocuk olmaktan kaynaklı özel hakları olduğunu bilir.

2.Çocukların, aile içi şiddetten korunmasına ilişkin yasalar olduğunu bilir.

3.Çocuğa yönelik şiddetin tanımını ve türlerini bilir.

4.Çocuğu şiddetten uzak yetiştirmenin, bir ebeveyn sorumluluğu olduğunu bilir.

5.Demokratik tutumun, gücü olumlu kullanmak demek olduğunu bilir.

6. Çocuğun koruyucu bir çevreye sahip olma ihtiyacı olduğunu bilir.

*İsim Hatırlama

*Aile Tutumlarını Bulmak

*Uçak

Katılımcıların, çocuklarına yönelik tutum ve etkilerini fark etmeleri, bu konuda demokratik tutumu nasıl kullanabilecekleri konusunda fikir sahibi olmaları sağlanır.

3

DİNLEME VE ANLATMA

1.İletişim engellerini bilir.

2.Çocuğu etkin dinlemeyi bilir.

3.Kendini etkili bir şekilde karşı tarafa ifade eder. 4.Olumsuz önyargıların ortadan kalkması için, farklılıklara ve insanlara saygı göstermesi gerektiğini fark eder.

5.Etkili iletişimin, karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak sağlanabileceğini bilir.

6.Kendini ifade etme ve dinlemeyi bir arada kullanır.

*Etkin Dinlenme *Saygısız Davranış mı, Saygısız Çocuk mu? *Davranış Tanımı *Ke nd i n i İ fad e Etm e Alıştırması

*Çocuğa Kendini Anlatmak *Etkin Dinleme ve Kendini İfade Etmenin Bir Arada Kullanılması

Katılımcıların çocukla verimli bir iletişim kurması için, gerekli tutum ve becerileri kazanması sağlanır.

4

AİLE

TUTUMLARI II: DEMOKRATİK İLİŞKİ VE EMPATİ

1.Empatinin tanımını, adımlarını ve önemini bilir.

2.Anne baba olarak kız ve oğlan çocukların fırsatlardan eş yararlanabilmesi için uygulamalar yapar.

3.Şiddetin tanımını ve hangi davranışların şiddet olduğunu bilir.

4.Toplumsal cinsiyet ile aile içi şiddet arasındaki ilişkiyi fark eder.

5.Çocukların aile içi şiddetten korunması için, hem ann baba olarak hem de yetişkin olarak görevleri olduğunu bilir.

6.Devletin aile içi şiddete yaklaşımını (yasa ve cezalarını bilir.

7.Öfke kontrolünü/yöntemini bilir ve uygular.

8.Çatışmaları uzlaşı kültürüyle çözmenin etkilerini ve önemini fark eder.

*Empati Kurmak *Şiddet Kullanımının Etkileri

* Haklar ve Sorumluluklar *Senin mi Benim mi? *Empati, Öfke Yönetimi, Çatışma Çözme

Katılımcılarda farklılık ve ayrımcılık konularında farkındalık yaratarak, demokratik ilişki yöntemlerinin kullanılmasıyla aile içi şiddetin azalması sağlanır.

5

OLUMLU

DAVRANIŞ

GELİŞTİRME

1.Olumlu davranışlar kazandırmak için örnek olmanın önemini bilir.

2.Önleyici açıklama yönteminin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir.

3.Kural koymayı ve sınırları belirlemeyi bilir.

4.Çocukta olumsuz bir davranış gördüğünde, önce nedenini düşünmesi gerektiğini fark eder.

5.Çocuğun olumsuz davranışını değiştirmek için göz ardı-takdir-teşvik yöntemini nasıl kullanacağını bilir.

6.Davranışın sonucunu yaşatma yöntemini, ne zaman ve nasıl kullanacağını bilir ve uygular.

7.Şiddetin bir eğitim ve disiplin yöntemi olmadığını fark eder.

8.Çocuğun davranışlarına geribildirim/tepki vermenin önemini fark eder.

*Çocuklar Görür, Çocuklar Yapar

*Olumlu Disiplin Yöntemlerini Uygulama

Katılımcıların, çocukta istenmeyen davranışları değiştirmek ve istenilen davranışları pekiştirmek için kullanabilecek olumlu disiplin yöntemlerini öğrenmelerini sağlanır.

6

SOSYAL-

DUYGUSAL

GELİŞİM

1.Bu yaş döneminde, çocuğun edindiği sosyal becerileri ve bu becerileri nasıl geliştirebileceğini bilir.

2.Çocuğun sosyalleşmesinin ne zaman ve nasıl başladığını bilir.

3.Anne baba olarak, kız ve oğlan çocuklarının fırsatlardan eşit yararlanması için uygulamalar yapar.

4.Çocuğa empatiyi ve diğerinin bakış açısını anlamayı öğretir.

5.Çocukların duygularını uygun şekilde göstermesi için yapabileceklerini bilir ve uygular.

6.Çocukta iç denetim gelişimi için baba olarak yapabileceklerini bilir ve uygular.

7.İnsanların dil, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim vd. bakımlardan ayrımcılığa uğramamasının en temel insan hakkı olan "var olma, yaşama" hakkı olduğunu bilir.

8.Tüketim alışkanlıklarını doğayı koruyacak şekilde düzenler/değiştirir.

9.Çocukların doğayla iç içe olabileceği fırsatlar yaratır.

*Duygular ve Duygulara Uygun Cevap Vermek

*Duyduk Duymadık Demeyin

Katılımcıların, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için babaların farklı ortamlar sağlaması, ve çocukların bu gelişim alanlarını destekleyecek farklı etkinlikleri çocuklarla birlikte yapması için uygun yöntem ve yaklaşımlar sağlanır.

7

ZİHİNSEL

GELİŞİM

1.Şiddetin zihinsel gelişime olumsuz etkisini bilir.

2.Demokratik tutum ile büyüyen ile baskıcı tutum ile büyüyen çocuğun beyin gelişimindeki farkı bilir.

3.Zihinsel becerilerinin neler olduğunu fark eder ve gelişmesi için çocuğu destekler.

4.Zekanın çevre ile etkileşim içerisinde geliştiğini bilir.

5.Çocukların farklılıklarını kabul etmenin ve başkaları ile karşılaştırmanın önemini bilir.

6.Çocuklar arasında ayrımcılık yapmaması gerektiğini bilir.

7. Çocukla beraber nasıl kitap okuyabileceğini bilir.

8.Çocuklara hikâye, masal anlatma ve kitap okumanın etkilerini bilir.

9.Çocukla beraber kitap okumanın, çocukla baba arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini bilir.

*Zihinsel Gelişimi Desteklemek İçin

*Karşılaştırılmanın Etkileri *Kitap Hediye Etme

Katılımcıların, çocukların zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi için babaların farklı ortamlar sağlaması, ve çocukların bu gelişim alanını destekleyecek farklı etkinlikleri çocuklarla birlikte yapması için uygun yöntem ve yaklaşımlar sağlanır.

8

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU İLE İLİŞKİLER VE İLKÖĞRETİME HAZIRLIK

1.İlköğretime hazır olarak başlamanın önemini bilir.

2.Okul öncesi eğitimin önemini ve çocuğun gelişimine katkılarını bilir.

3.Okulla ve öğretmenle nasıl ilişkiye geçeceğini bilir.

4.Çatışmaları uzlaşı kültürü ile çözmenin etkilerini fark eder.

5.Çocuğun çevre ile ilişki halinde geliştiğini bilir.

6.Çocuklara farklılıklara saygılı olmayı örnek olarak ve açıklayarak öğretir.

7.Aile içi şiddetin ayrımcılığın bir türü olduğunu bilir.

8.Çocuğun kendisinden farklı olanla karşılaştığında, onunla empati kurmasını ve uygun davranış geliştirmesini destekler.

*Çocuğum ve Anaokulu *Okul-Aile İletişiminin Yararları

*Ayrımcılık ve Sonuçları

Katılımcıların, çocukları ilköğretime hazırlamak için neler yapabileceğini, çevrede destek alabileceği kurumları ve sunulan destekleri öğrenmeleri sağlanır.

9

BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

1.Bedensel gelişimin ne olduğunu bilir.

2.Çocuğun büyümesinde sağlık ve beslenmenin önemini bilir.

3.Fiziksel büyümeyle cinsel gelişimin de gerçekleştiğini bilir.

4.Çocukların cinsellikle ilgili sorularına uygun yaklaşımla cevap verir.

5.Çocuğun cinsel ihmal ve istismara uğramaması için alması gerek tedbirleri bilir.

6.Çocukların cinsiyet özelliklerinin farklı olduğunu bilir.

7.Toplumsal cinsiyet rollerinin neler olduğunu fark eder.

8.Çocuklara sorumluluk kazandırırken ve fırsat verirken eşit davranır.

*Büyük-Küçük Hareketler *Cinsellikle İlgili Olaylar *Cinsiyet Ayrımı Yapmadan Çocukları Desteklemek

Katılımcıların, bedensel ve cinsel gelişim konusunda bilgi sahibi olmalarını ve desteklerken kullanabileceği yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

10

ÇOCUKLA ZAMAN GEÇİRMEK VE OYUN

1.Çocuğun ailesiyle zaman geçirme ihtiyacını bilir.

2.Çocuğun hayatında ve gelişiminde oyunun önemini bilir.

3.Çocuğun oyun oynaması için uygun desteği sağlar.

4.Kız ve oğlan çocuklarının cinsiyetlerine bağlı olarak farklı ihmallere uğradığını bilir.

5.Oyuncak seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

6. Bilgisayar, televizyon ve internetin çocuğun gelişimine olumlu ve olumsuz etkilerini bilir.

* Çocukla Etkili Zaman Geçirmek

*Kız ve Oğlan Çocukların Arkadaşlarıyla Zaman Geçirmesi

*Biz de Çocuktuk *Doğada Oyun *Akşamları Evde Nasıl Vakit Geçiriyoruz?

Katılımcıların, çocukla zaman geçirmenin ne anlama geldiğini ve neler yapabileceğini öğrenmesi sağlanır.

11

YAŞAM ZORLUKLARI VE BABA

1.Stresin ve travmanın ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini, etkilerini bilir.

2.Toplumsal cinsiyet rollerinin, erkek olarak kendisinde yarattığı kaygıları fark eder.

3.Eş ile kurulan demokratik ilişkinin iki taraf için de kaza-nımlarını fark eder.

4.Çocukların yaşadıkları streslerin etkilerini bilir.

5.Aile içindeki her türlü şiddet davranışının değişmesi için uygun yöntemleri uygular.

*Nefes Alma Alıştırması *Elif'in Sorunu *Evet/Hayır Oyunu

Katılımcıların, zor durumlarda yapabilecekleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlanır.

12

ÇOCUĞUN

SORUMLU

LUK

KAZANMASI

(SEÇMELİ)

1.Çocuğun, ev içinde ve ev dışında sorumluluk kazanmasını desteklemek için yapacaklarını bilir.

2.Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmesinin, gelişim alanlarına katkısını bilir.

3.Kız ve oğlan çocuklara eşit davranmanın, ailede ve toplumda etkilerini bilir.

4.Çocuğun kendine karşı sorumluluklarının neler olduğunu bilir.

5.Çocuğun kişisel temizlik becerilerini geliştirmesi için, baba olarak yapabileceklerini bilir.

6.Çocuğun eşyalarını düzenlemesi ve koruması için, baba olarak yapabileceklerini bilir.

7.Toplumsal cinsiyet rollerinin, ev içi paylaşımındaki sonuçlarını bilir.

8.Çocuğun aile, evle ilgili sorumluluklar alması için uygun desteği sağlar.

*Ben Çocukken Sorumluluklarım

*Özbakım Becerilerini Çocuğuma Nasıl Kazandırabilirim? *Sorumluluk Kazandırmak

Katılımcıların, çocuklarının gelişimini desteklerken onlara doğru ve etkin yöntemlerle sorumluluk kazandırmalarının önemi açıklanır. Çocuklara sorumluluk kazandırırken çocuklar arasında ayrımcılık yapılmaması vurgulanır.

13

SAĞLIKLI

CİNSEL

YAŞAM

(SEÇMELİ)

1.Cinsel sağlık ve üreme sağlığının ne olduğunu ve doğru bilgilenmenin önemini bilir.

2.Toplumda, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili yaşanan birçok sorunun bilgisizlikten kaynaklandığını fark eder.

3.Cinsel sağlık için kadın ve erkeğin birlikte sorumluluk alması gerektiğini bilir.

4.Doğum kontrolünün sadece kadının değil, erkeğin de sorumluluğu olduğunu bilir.

5.Baba adayının, hamilelik sürecinde yapabileceklerini bilir ve uygular.

* Doğum Kontrolünün Sağladığı yararlar

*Çocuğun Cinsiyetinin Belirlemesi

*Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

*İlişkide Altı İhtiyaç

Katılımcıların, sağlıklı cinsel yaşam konusunda dikkat etmeleri gerekenler açıklanır.

 

 

6.Çocuğun cinsiyetinin biyolojik nedenlerle erkek tarafından belirlendiğini bilir.

7.Cinsel yollarla bulaşan hastalıkları ve korunma yöntemlerini bilir.

 

 

14

ANNE

TOPLANTISI I

1.Oturumdan beklentilerini ifade eder.

2.Çocuktan beklentilerini karşılamak için, yaptıklarını/yapmadıklarını fark eder.

3.Demokratik tutumun ne olduğunu bilir.

4.İletişim engelleri yerine etkin dinleme yapabileceğini bilir.

5.Kendini etkin şekilde ifade etme becerisi kazanır.

6.Çocukta olumlu davranışları geliştirmek için kullanılabilecek yöntemleri bilir.

7.Çocukta olumsuz davranışları azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri bilir.

*Nasıl Çocuklarımız Olmasını İstiyoruz

*Olumsuz Aile Tutumlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

*Kendini İfade Etme *Eleştiri ve Takdir

Katılımcıların, aile tutumlarını fark etmesini ve demokratik aile tutumunu uygulamaya başlamasını sağlanır.

15

ANNE

TOPLANTISI II

1.Toplumsal cinsiyet ile biyolojik cinsiyetin farkını bilir.

2.Çocukların, toplumsal cinsiyet rollerini nasıl öğrendiklerini bilir.

3.Şiddetin tanımını ve hangi davranışların şiddet olduğunu bilir.

4.Şiddeti besleyen toplumsal inanışları fark eder.

5. Aile içi şiddete yönelik yasa ve cezaları bilir.

*Kadın Kim, Erkek Kim? *Toplumsal Cinsiyet mi, Biyolojik Cinsiyet mi?

*Nasıl Kadın, Nasıl Anne Olduk?

*Rivayet Odur ki.

Katılımcıların, toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi, pazaryeri halk eğitimi merkezi, bilecik pazaryeri hem, pazaryeri hem, bilecik pazaryeri halk eğitim, pazaryeri halk eğitim, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, pazaryeri halk eğitimi merkezi adresi, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefonu, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon numarası, pazaryeri halk eğitimi merkezi tel no, bilecik pazaryeri hem adresi, bilecik pazaryeri hem telefonu, bilecik pazaryeri hem telefon numarası, bilecik pazaryeri hem tel no, pazaryeri hem adresi, pazaryeri hem telefonu, pazaryeri hem telefon numarası, pazaryeri hem tel no, bilecik pazaryeri halk eğitim adresi, bilecik pazaryeri halk eğitim telefonu, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon numarası, bilecik pazaryeri halk eğitim tel no, pazaryeri halk eğitim adresi, pazaryeri halk eğitim telefonu, pazaryeri halk eğitim telefon numarası, pazaryeri halk eğitim tel no, bilecik pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, pazaryeri halk eğitimi merkezi telefon no, bilecik pazaryeri hem telefon no, pazaryeri hem telefon no, bilecik pazaryeri halk eğitim telefon no, pazaryeri halk eğitim telefon no