Isparta Uluborlu Halk Eğitimi Merkezi 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK PROGRAMI KURSU

Isparta Uluborlu hem 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK PROGRAMI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTIN

0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM :

Gelişimsel geriliğe sahip ya da gelişimsel gerilik riski altındaki 0-36 aylık çocukların gelişiminin desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişim ve Eğitim alanı altındaki bu program, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, gelişimsel geriliğe sahip ya da gelişimsel risk altındaki ailelere bilgi beceri kazandırmaya yöneliktir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

3. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde okul öncesi alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

3. Programın uygulanmasında gerektiğinde görme engelliler sınıfı öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

4. Programın uygulanmasında gerektiğinde zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

5. Programın uygulanmasında gerektiğinde işitme engelliler sınıfı öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Bu programların yeterliklerine sahip olan bireyleri yetiştirmek

amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Programının toplam eğitim süresi 240/112 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, planlama konularında,

çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Gelişimsel geriliğe sahip ya da risk altında çocukların tüm gelişim alanlarında;

1. Takvim yaşına uygun olarak ilgili davranışları açığa çıkarıp çıkaramadığını gözlemleyebilecektir.

2. Takvim yaşına uygun olarak belirtilen amaçları tanımlayabilecektir.

3. Takvim yaşını kapsayan amaçlara ulaşmak üzere önerilen etkinlikleri çocuklarıyla gerçekleştirebilecektir.

4. İlgili amaçlara ulaşmak üzere önerilen etkinlikleri gerçekleştirirken çocuklarıyla girdikleri etkileşimi nitelikli hale getirerek davranışların/becerilerin açığa çıkmasını kolaylaştırabilecektir.

5. İlgili amaçlara ulaşmak üzere önerilen etkinlikleri gerçekleştirmek üzere ev ortamında bulunan ve ulaşılabilir nesneler ve çeşitli durumlardan yararlanarak alternatif etkinlikler planlayabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Gelişimsel geriliği olan veya risk altındaki çocuklara sahip ailelerin, çocukların gelişim özelliklerine, yaşlarına uygun etkinliklerin uyarlamaları ve uygulamaları yapılır.

Programda yer alan modüller ile özel eğitim alanındaki kaynak ve materyallerden yararlanılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: 0-36 Aylık Gelişimsel Risk Altındaki Çocuklar Aile Destek programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Bilişsel Gelişim

40/16

2

Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

Dil Gelişimi

40/16

3

Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Sosyal Gelişim

40/16

4

Duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Duygusal Gelişim

40/16

5

Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamak

Psiko-Motor Gelişim

40/16

6

0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak

0-36 Ay Öz Bakım

40/32

TOP

LAM

 

240/112

ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi, uluborlu halk eğitimi merkezi, ısparta uluborlu hem, uluborlu hem, ısparta uluborlu halk eğitim, uluborlu halk eğitim, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi adresi, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefonu, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefon numarası, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi tel no, uluborlu halk eğitimi merkezi adresi, uluborlu halk eğitimi merkezi telefonu, uluborlu halk eğitimi merkezi telefon numarası, uluborlu halk eğitimi merkezi tel no, ısparta uluborlu hem adresi, ısparta uluborlu hem telefonu, ısparta uluborlu hem telefon numarası, ısparta uluborlu hem tel no, uluborlu hem adresi, uluborlu hem telefonu, uluborlu hem telefon numarası, uluborlu hem tel no, ısparta uluborlu halk eğitim adresi, ısparta uluborlu halk eğitim telefonu, ısparta uluborlu halk eğitim telefon numarası, ısparta uluborlu halk eğitim tel no, uluborlu halk eğitim adresi, uluborlu halk eğitim telefonu, uluborlu halk eğitim telefon numarası, uluborlu halk eğitim tel no, ısparta uluborlu halk eğitimi merkezi telefon no, uluborlu halk eğitimi merkezi telefon no, ısparta uluborlu hem telefon no, uluborlu hem telefon no, ısparta uluborlu halk eğitim telefon no, uluborlu halk eğitim telefon no