Rize Derepazarı Halk Eğitim Merkezi AĞ İŞLETMENİ KURSU

Rize Derepazarı hem AĞ İŞLETMENİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

MESLEK : AĞ İŞLETMENİ

MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimi yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim Teknolojileri sektöründe;

1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,

2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için bilişim teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında bilişim teknolojileri alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2080/1464 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 320/88 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Bilişim Teknolojileri sektöründe yer alan firmalar, ilgili meslek odaları ve kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ J

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Ağ İşletmeni programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

Bilgisayar Kullanma

40/32

2

İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İç Donanım Birimleri

40/32

3

Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak

Dış Donanım Birimleri

40/24

4

İşletim sisteminin kurulumunu yapmak

İşletim Sistemi Kurulumu

40/32

5

İşletim sisteminin yönetimini yapmak

İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikleri

40/32

6

Ağ kurulumunu yapmak

Ağ Temelleri

40/24

7

Kodlama öncesi hazırlıkları yapmak

Kodlamaya Hazırlık

40/32

8

Basit kodlar yazmak

Basit Kodlar

40/32

9

Kontrol deyimlerini kullanmak

Kontrol Deyimleri

40/32

10

Metotlarla çalışmak

Metotlar

40/32

11

Kelime işlem yazılımını kullanmak

Kelime İşlemci

40/24

12

Elektronik tablolama yazılımını kullanmak

Elektronik Tablolama

40/24

13

Sunu hazırlama yazılımını kullanmak

Sunu Hazırlama

40/24

14

İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak

Internet ve E-Posta Yönetimi

40/24

15

Doğru akım ve alternatif akım devreleri kurmak

Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri

40/32

16

Temel devre uygulamaları yapmak

Temel Devre Uygulamaları

40/24

17

Analog devre elemanları ile elektronik devreler kurmak

Analog Devre Elemanları

40/32

18

Temel mantık devrelerini kurmak

Temel Mantık Devreleri

40/24

19

Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak

Temel Teknik Resim

40/32

20

Mesleki çizimler yapmak

Mesleki Çizimler

40/32

21

İhtiyaca uygun ağ yapısını oluşturmak

Ağ Yapıları

40/24

22

Yerel alan ağ (LAN) sistemlerini yönetmek

Yerel Ağ Sistemleri

40/24

23

Geniş alan ağ (WAN) sistemlerini yönetmek

Geniş Alan Ağ Sistemleri

40/24

24

Kablosuz ağları yönetmek

Kablosuz Ağlar

40/24

25

Ağ simülasyonu yapmak

Ağ Simülasyonu

40/24

26

Ağ için uygun Ethernet standardını belirlemek

Ethernet

40/24

27

Ağ güvenliğini sağlamak

Ağ Güvenliği

40/24

28

Tcp/Ip Protokolünü kullanmak

Tcp/Ip Protokolü

40/32

29

Alt ağ oluşturmak

Alt Ağlar

40/32

30

Ağ hizmetlerini yönetmek

Ağ Hizmetleri

40/32

31

Yönlendiriciyi yapılandırmak

Yönlendiriciler

40/32

32

Yönlendirici yazılımını kullanmak

Yönlendirici Dosya Sistemi

40/32

33

Temel yönlendirmeleri yapmak

Yönlendirme Temelleri

40/32

34

Yönlendirme şeklini belirleme

Yönlendirme Türleri

40/32

35

Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapmak

Uzaklık Vektörü Yönlendirme

40/32

36

Sunucu işletim sistemini kurmak

Sunucu İşletim Sistemleri

40/24

37

Sunucu rollerini yönetmek

Sunucu Rolleri

40/32

38

Sunucu servislerini yönetmek

Sunucu Servisleri

40/32

39

Sunucu ağ mimarisini yönetmek

Sunucu Ağ Mimarisi

40/32

40

Sunucu active directory yapısını yönetmek

Sunucu Active Directory Yapısı

40/32

41

Sunucu güvenliğini sağlamak

Sunucu Güvenliği

40/32

42

Sunucuyu ileri düzey yönetmek

İleri Düzey Sunucu Yönetimi

40/32

43

Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak

Sunucu İşletim Sistemi Kurulum ve Yönetimi

40/16

44

Veri Yönetimini gerçekleştirmek

Veri Yönetimi

40/24

45

Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek

Active Directory Yönetimi

40/24

46

Ağ yönetimini sağlamak

Ağ Yönetimi

40/32

47

Ağ hizmetlerini yönetmek

Ağ hizmetlerinin yönetimi

40/32

48

E-posta sunucu yazılımını kurmak

E-Posta Sunucu Kurulumu

40/24

49

E-posta sunucuyu yapılandırmak

E-Posta Sunucu Uygulamaları

40/24

50

E-posta sunucu yazılımını yönetmek

E-Posta Sunucu Yönetimi

40/24

51

E-posta sunucu yazılımında koruma ve yedekleme yapmak

E-Posta Sunucu Yedekleme

40/24

52

E-posta sunucu yazılımında arıza bulmak ve çözmek

E-Posta Sunucu Problemleri

40/24

TOPLAM

2080/1464

MESLEKÎ UYGULAMALAR

 

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

 

320/88

GENEL TOPLAM

2416 saat

rize derepazarı halk eğitim merkezi, derepazarı halk eğitim merkezi, rize derepazarı hem, derepazarı hem, rize derepazarı halk eğitim, derepazarı halk eğitim, rize derepazarı halk eğitim merkezi adresi, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim merkezi tel no, derepazarı halk eğitim merkezi adresi, derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, derepazarı halk eğitim merkezi tel no, rize derepazarı hem adresi, rize derepazarı hem telefonu, rize derepazarı hem telefon numarası, rize derepazarı hem tel no, derepazarı hem adresi, derepazarı hem telefonu, derepazarı hem telefon numarası, derepazarı hem tel no, rize derepazarı halk eğitim adresi, rize derepazarı halk eğitim telefonu, rize derepazarı halk eğitim telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim tel no, derepazarı halk eğitim adresi, derepazarı halk eğitim telefonu, derepazarı halk eğitim telefon numarası, derepazarı halk eğitim tel no, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, rize derepazarı hem telefon no, derepazarı hem telefon no, rize derepazarı halk eğitim telefon no, derepazarı halk eğitim telefon no