Rize Derepazarı Halk Eğitim Merkezi ALÇI MODEL KALIPÇI KURSU

Rize Derepazarı hem ALÇI MODEL KALIPÇI KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

MESLEK : ALÇI MODEL KALIPÇI

MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Alçı model kalıp şekillendirme mesleği ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dalda eğitim alan nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Seramik ve Cam sektöründe;

1. Çini atölyeleri,

2. Seramik ve cam atölyeleri,

3. Seramik ve cam fabrikaları,

4. Kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için seramik ve cam teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında seramik ve cam teknolojisi alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde seramik ve cam teknolojisi alanında üniversite mezunu sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 2120/1568saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 320/88 saatlik Meslekî Gelişim Modülleri ile 864 saatlik Meslekî Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, seramik ve

cam firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

2. Her merkez, 864 saatlik Meslekî Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Meslekî Uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faaliyetlerinin uygulamalarından oluşur.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Alçı Model Kalıpçı Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek

Nokta ve Çizgi

40/32

2

Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak

Açık-Koyu ve Işık-Gölge

40/24

3

Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

Tasarı İlkeleri

40/24

4

Kompozisyonu renklendirmek

Renk

40/32

5

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Doku

40/24

6

Özgün strüktür uygulamaları yapmak

Strüktür

40/24

7

Geometrik çizimler yapmak

Geometrik Çizimler

40/32

8

Görünüş çıkarmak

Görünüş Çıkarma

40/32

9

Basit geometrik formlar çizmek

Basit Geometrik Formlar

40/32

10

Cansız modellerden desen çizmek

Cansız Modelden Çizimler

40/32

11

Torsun çizimini yapmak

Tors

40/32

12

Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirmek

Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi

40/32

13

Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

Sucuk Yöntemi

40/32

14

Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

Plaka Yöntemi

40/32

15

Seramik ve cam fırınlamak

Seramik ve Camda Pişirim

40/24

16

Bilgisayar destekli çizim programı ile geometrik çizimler yapmak

Temel Geometrik Çizimler

40/32

17

Bilgisayar destekli çizim programında özellik ve tanımlama komutlarını kullanmak

Özellik ve Tanımlama

40/32

18

Pim çeşitlerini yapmak

Pim Çeşitleri

40/32

19

Modüler pano modelini yapmak

Modüler Pano Modeli

40/32

20

Modüler panonun kalıbını almak

Modüler Pano Modelini Kalıplama

40/32

21

Kalemlik çekirdek modeli yapmak

Kalemlik Modeli

40/32

22

Kalemlik modelinin kalıbını almak

Kalemlik Modelini kalıplama

40/32

23

Modüler pano kalıbının teksir kalıbını almak

Pano Teksir Kalıbı

40/32

24

Vazo çekirdek modelini yapmak

Vazo Modeli

40/32

25

Vazo modelinin kalıbını almak

Vazo Modelini Kalıplama

40/32

26

Çekirdekli modeli şekillendirmek

Çekirdekli Model Yapımı

40/32

27

Çekirdekli modelin çok parçalı kalıbını almak

Çekirdekli Model Kalıbı

40/32

28

Alçı tornada silindir çekmek

Tornada Silindir Çekme

40/32

29

Alçı tornada model ve kalıbı yapmak

Tornada Model ve Kalıp Yapımı

40/32

30

Türk sanatı tarihini incelemek

Türk Sanatı Tarihi

40/16

31

Çağdaş Türk sanatını incelemek

Çağdaş Türk Sanatı Tarihi

40/24

32

Alçı tornada modelin ana gövdesini şekillendirmek

Çok Parçalı Modelin Ana Gövdesini Şekillendirme

40/32

33

Kapak, emzik ve kulp modellerini şekillendirmek

Kapak, Emzik ve Kulp Modeli Yapımı

40/32

34

Kapaklı, emzikli, kulplu, modeli kalıplamak ve ürün oluşturmak

Kapaklı Emzikli ve Kulplu Modeli Kalıplama

40/32

35

Aydınlatma elemanı modelini yapmak

Aydınlatma Elemanı Modeli

40/32

36

Aydınlatma elemanı kalıbını yapmak

Aydınlatma Elemanı Modelini Kalıplama

40/32

37

Tasarım programlarını kullanarak tasarım yapmak

Vektörel (çizim) Tabanlı Tasarım I

40/24

38

Vektörel (çizim) Tabanlı Tasarım II

40/24

39

Görüntü İşleme Tasarım Programı

40/24

40

10-18 cm çapında tabak üretmek

Dış sıvama-1

40/32

41

Dış sıvama-2

40/32

42

20-30 cm çapında tabak üretmek

Dış sıvama-3

40/32

43

Dış sıvama-4

40/32

44

10- 15 cm çapında kâse üretmek

İç sıvama -1

40/32

45

İç sıvama -2

40/32

46

İç ve dış sıvama yöntemiyle otomatik makinelerde form üretmek

İç ve Dış Sıvama

40/32

47

40-45 cm çapında tabak üretmek

Dış Sıvama-5

40/24

48

Dış Sıvama-6

40/24

49

20-25 cm çapında kâse üretmek

İç sıvama -3

40/24

50

İç sıvama -4

40/16

51

Kalıplara döküm yapmak

Döküm Yoluyla Şekillendirme

40/32

52

Sır hazırlamak

Sır Hazırlama

40/32

53

Sırlama Yöntemlerini Uygulamak

Sırlama ve Pişirim

40/32

TOPLAM

2120/1568

MESLEKÎ UYGULAMALAR

864

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

320/88

GENEL TOPLAM

2520saat

rize derepazarı halk eğitim merkezi, derepazarı halk eğitim merkezi, rize derepazarı hem, derepazarı hem, rize derepazarı halk eğitim, derepazarı halk eğitim, rize derepazarı halk eğitim merkezi adresi, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim merkezi tel no, derepazarı halk eğitim merkezi adresi, derepazarı halk eğitim merkezi telefonu, derepazarı halk eğitim merkezi telefon numarası, derepazarı halk eğitim merkezi tel no, rize derepazarı hem adresi, rize derepazarı hem telefonu, rize derepazarı hem telefon numarası, rize derepazarı hem tel no, derepazarı hem adresi, derepazarı hem telefonu, derepazarı hem telefon numarası, derepazarı hem tel no, rize derepazarı halk eğitim adresi, rize derepazarı halk eğitim telefonu, rize derepazarı halk eğitim telefon numarası, rize derepazarı halk eğitim tel no, derepazarı halk eğitim adresi, derepazarı halk eğitim telefonu, derepazarı halk eğitim telefon numarası, derepazarı halk eğitim tel no, rize derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, derepazarı halk eğitim merkezi telefon no, rize derepazarı hem telefon no, derepazarı hem telefon no, rize derepazarı halk eğitim telefon no, derepazarı halk eğitim telefon no